متن کامل آیین‌نامه استخدام کارکنان شهرداری

آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها

فصل اول: کلیات
فصل دوم: ورود به خدمت
فصل سوم: حقوق و مزیا
فصل چهارم: آموزش
فصل پنجم: رفاه

آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها
فصل اول: کلیات
فصل دوم: ورود به خدمت
فصل سوم: حقوق و مزیا
فصل چهارم: آموزش
فصل پنجم: رفاه
فصل ششم: بازنشستگی
فصل هفتم: سیر مقررات

 


بسمه تعالی
وزارت کشور – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۲۲۰۲۱ مورخ ۷/۷/۱۳۸۰ وزارت کشور و به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۱۳۴۳ کل کشور آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری هی کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری هی کشور
فصل اول – کلیات
ماده۱- کلیه شهرداریهی سراسر کشور و سازمانهی وابسته مشمول مقررات ین آئین نامه هستند .
تبصره : سازمانهی وابسته به شهرداری که به استناد ماده ۸۴ و ۱۱۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ تشکیل شده یا می شوند و داری شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمیه آنها توسط شهرداری تامین شده باشد در صورتی که در اساسنامه آن ها آئین نامه استخدامی خاصی پیش بینی نشده باشد مشمول مقررات ین آئین نامه هستند .
ماده ۲- مستخدمان شهرداری ها از نظر استخدامی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می شوند :
الف: مستخدم ثابت که به موجب حکم رسمی در یکی از گروههی جدول حقوق موضوع ماده۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی آن بری تصدی یکی از پست هی سازمانی بر اساس آئین نامه استخدامی شهرداری استخدام شده باشد .
ب: مستخدم موقت که به موجب قرارداد بری مدت معین و کار مشخص به استخدام شهرداری در می ید . مقررات استخدامی ین قبیل مستخدمان و تغییرات بعدی آن توسط وزارت کشور تهیه و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا خواهد شد .
ت: کارگران شهرداری که مشمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹- و اصلاحات بعدی آن هستند .
تبصره: مشاغل کارگری در شهرداری بنا به پیشنهاد هر یک از شهرداری ها و تائید وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشخص می شوند .
ماده۳- مستخدمان رسمی در صورت درخواست و مستخدمان ثابت موضوع بندهی (الف) و (ب) ماده (۲) ین آئین نامه مشمول مقررات ین آئین نامه هستند .
ماده۴- سازمان تفصیلی و یجاد یا حذف پستهی سازمانی در کلیه شهرداریها با رعیت تبصره ماده (۱۱۲) قانون استخدام کشوری مشمول ماده (۵۴) قانون شهرداری و اصلاحیه آن است .
ماده۵- در مورد استخدام اتباع بیگانه در شهرداری بر اساس قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی عمل خواهد شد .
ماده۶- به منظور نظارت بر حسن اجری ین آئین نامه شوری اداری و استخدامی شهرداری که در ین آئین نامه شورا نامیده می شود در هر یک از استانهی کشور و همچنین در شهرهی با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر تشکیل می گردد .
ماده۷- اعضی شوری شهرهی با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر به شرح زیر تعیین می شوند :
الف: شهردار و در غیاب او معاون مالی و اداری شهرداری (رئیس شورا)
ب: نمینده وزارت کشور (سازمان شهرداری هی کشور)
پ: دو نفر از مدیرین یا کارشناسان خبره و مطلع به انتخاب شهردار
ت: مدیر کل امور شهرداریهی وزارت کشور
ماده۸- شوری هر استان که بر حسن اجری ین آئین نامه در شهرهی زیر پانصد هزار نفر آن استان نظارت می کند از افراد زیر تشکیل می شود :
الف: معاون عمرانی استانداری (رئیس شورا) مهندس منصوری
ب: شهردار شهر مرکز استان سید هاشم بنی هاشم
پ: مدیر کل دفتر امور شهری و روستیی استانداری علی اکبر امدادی
ت: یک نفر از کارشناسان خبره و ذی صلاح در امور استخدامی شهرداری ها به پیشنهاد رئیس شورا و تائید استاندار . محمد ابراهیم حسینی
ث: شهردار شهری که مسائل مربوط به شهرداری مورد تصدی وی در شورا مطرح می شود .
تبصره : دبیرخانه شورا در دفتر امور شهری و روستیی استانداری مستقر می شود .
ماده۹- شوراها علاوه بر وظیف مقرر در ین آئین نامه به عنوان کارگروه اجریی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده (۲۱) آئین نامه اجریی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۵۰/ت۴۷۳ ه مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۰ در شهرداریها وظیفه نظارت بر حسن اجری طرح طبقه بندی مشاغل و رسیدگی به اعتراضات استخدامی مستخدمان ثابت شهرداری را نیز برعهده دارد .
تبصره : جلسات شورا با حضور حداقل به چهارم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه ری مثبت داری اعتبار است .
ماده۱۰- حق الجلسه اعضی شورا به ازی هر جلسه یک چهلم حقوق و مزیی شهردار مربوط بر اساس شماره  هیات وزیران اصلاح گردید . تعیین می شود که از محل اعتبارات شهرداری ذی ربط قابل پرداخت است.
فصل دوم- ورود به خدمت
ماده۱۱- داوطلبان استخدام در شهرداری بید داری شریط زیر باشند :
الف: تابعیت جمهوری اسلامی یران
ب: حداقل هجده و حداکثر سی و پنج سال تمام سن در ورود
پ: انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دیم
ت: اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی یران و قانون اساسی آن
ث: تدوین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی یران
ج: عدم اعتیاد به مواد مخدر
چ: داشتن دیپلم کامل متوسطه
ح: عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی
خ: داشتن توانیی جسمی بری انجام کاری که داوطلب استخدام آن است .
د: عدم تجاهر به فسق و داشتن شیستگی اخلاقی لازم و حسن سابقه
تبصره ۱: شهرداری می تواند بری پست هخی بلاتصدی سازمانی در مشاغل تصخصی با تصویب شورا داوطلبان را تا سن چهل سالگی استخدام نمید .
تبصره ۲: فهرست مشاغل تخصصی توسط وزارت کشور تهیه و پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در شهرداری اجرا خواهد شد .
تبصره ۳: بری تصدی بعضی از پستهی سازمانی شهرداری می تواند با تصویب شورا داوطلبان استخدام رابا داشتن گواهینامه پیان دوره راهنمیی تحصیلی استخدام نمید .
تبصره۴: کسانی که مجددا به استخدام شهرداری در می یند مشمول محدودیت حداکثر سن موضوع بند (ب) ین ماده نخواهند بود مشروط بر ینکه سن آنها پس از کسر مدت خدمت در شهرداری از حداکثر سن مقرر تجاوز ننمید .
تبصره ۵: شهرداری می تواند با انعقاد قراردادهی خاص از خدمت مشاوره ی افراد متخصص یا مهندسان مشاور با پیشنهاد شهردار و موافقت شورا استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی به ین افراد پرداخت نمید ولی در خصوص انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور خارجی علاوه بر موافقت شورا مراتب بید به تائید وزیر کشور نیز برسد .
ماده۱۲: استخدام بری تصدی پست هی سازمانی از طریق امتحان یا مسابقه به عمل می ید .
تبصره: برگزاری امتحان و مسابقه در شهرداری ها به موجب آئین نامه ی خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشومر خواهد رسید.
ماده۱۳: شهرداری ها مکلفند در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه مصوب ، نیروی انسانی مورد نیاز خود را بری تصدی پستهی سازمانی از بین داوطلبان واجد شریط پس از اخذ مجوز استخدام از مراجع ذی صلاح و موافقت وزارت کشور تامین نمیند.
ماده۱۴: افرادی که در تاریخ ابلاغ ین آئین نامه به صورت غ یر ثابت در استخدام شهرداریها و سازمانهی وابسته هستند و در مشاغل کارمندی انجام وظیفه می نمیند در صورت وجود پست بلاتصدی و داشتن شریط احراز شغل مورد نظر و حداقل سه سال سابقه خدمت متوالی در صورتی که خدمت آنها ادامه داشته باشد با تصویب شورا از شرط مسابقه موضوع ین ماده معاف هستند .
ماده ۱۵- شهردارانی که بعد از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به سمت شهردار منصوب شده باشندو خدمت آنها خاتمه یافته باشد با رعیت ماده ۱۱ ین آئین نامه و دارا بودن شریط زیر از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند و می تواننددر یکی از شهرداریهی کشور استخدام شوند .
الف: خدمت آنها به علت استعفا یا اتمام دوره قانونی خدمت (چهار سال ) خاتمه یافته باشد.
ب: حداقل دو سال سابقه خدمت متوالی یا چهار سال سابقه خدمت متناوب در سمت شهردار داشته باشند .
پ: در صورت تعلیق از خدمت طبق مقررات قانونی داری حکم قطعی برائت از مراجع ذی صلاح باشند .
ت: حداکثر تا مدت یک سال از تاریخ خاتمه خدمت درخواست استخدام خود را با رعیت سیر بندهی ین ماده به یکی از شهرداری هی کشور یا سازمانهی وابسته تسلیم نمیند.
تبصره ۱: ین گونه افراد در صورت رعیت بندهی (الف) و (ب) و (پ) ین ماده و موافقت هسته گزینش از خدمت دوره آزمیشی موضوع ماده (۱۸) ین آئین نامه معاف هستند.
تبصره ۲- شهردارانی که بر اساس ماده ۷۳ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهی اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵- از کار برکنار شده اند می توانند طی مدت یک سال با تائید شورا بری یکی از پستهی بلاتصدی به استخدام شهرداری هی کشور در یند .
تبصره ۳- شهردارانی که قبلا خاتمه خدمت یافته اند و از خاتمه یافته اند و ازخاتمه خدمت آنها بیش از یک سال می گذرد می توانند با رعیت سیر بندهی ین ماده تا مدت یک سال از تاریخ تصویب ین آئین نامه درخواست استخدام خود ر ا به آخرین شهرداری مربوط یا شهرداری هی کشور تسلیم نمیند .
تبصره ۴: در صورت عدم وجود پست سازمانی مناسب در شهرداریها وزارت کشور می تواند به پیشنهاد شهرداری متقاضی استخدام با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به یجاد مقررات ین آئین نامه پس از اعلام نظر هسته گزینش امکان پذیر است و ین گونه مستخدمان از طی دوره آزمیشی معاف هستند .
ماده۲۰- صدور احکام استخدامی مستخدمان ثابت شهرداریها (به جز شهرداری تهران) در بدو ورود به خدمت از لحاظ انطباق با مقررات ین آئین نامه موکول به تائید وزارت کشور است .
ماده۲۱- شهرداری موظف است سالانه شیستگی و استعداد مستخدمان رسمی ثابت خود را بر اساس ضوابط ارزشیابی کارکنان دولت مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی آنها منعکس نمید . ین سنجش طوری صورت می گیرد که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم بری احراز گروه و پستهی بالاتر یا لزوم گذراندن دوره کارآموزی جدید باشد.
فصل سوم : حقوق و مزیا
ماده۲۲- حقوق مبنی مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریهی سراسر کشور و سازمانهی وابسته برابر عدد مبنی حقوق مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن با اعمال ضریب ریالی مصوب سالانه تعیین می شود .
ماده۲۳- تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول ین آئین نامه به گروههی ورودی برمبنی جدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن است .
تبصره۱: تغییرات و اصلاحات در گروههی موضوع ا ین ماده و تخصیص گروه ورودی به مستخدماتی که مشاغل آنها از پیچیدگی و حساسیت برخوردار و مستلزم دارا بودن مهارتهی خاص و فوق العاده است به پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اجرا در می ید .
تبصره ۲: انتصاب مستخدمان شهرداری و سازمانهی وابسته در غیر رسته مربوط مستخدم ممنوع است ولی در صورت نیاز و داشتن شریط احراز شغل پیشنهادی می توان با رضیت مستخدم و موافقت شورا او را در رسته دیگر منصوب نمود.
ماده۲۴- حقوق مستخدمان درهر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنها در سال قبل به شرح زیر تعیین می شود :
(ضریب افزیش سنواتی+۱) حقوق سال قبل = حقوق هر سال
ماده۲۵- سوابق خدمت کارگران شهرداری به لحاظ تجربی بری تصدی مشاغل کارمندی قابل احتساب نیست ولی در صورت ارائه مدارک مستند موضوع ماده (۱۴) طرح طبقه بندی مشاغل و اصلاحات بعدی آن سوابق خدمت آنها پس از تائید شورا از لحاظ تجربه و احراز مشاغل کارمندی قابل احتساب است .
تبصره : کارگرانی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر شوند هنگام استخدام کارمندی سوابق خدمت مشابه یا مرتبط آنها در شهرداری از لحاظ تعیین گروه بر اساس آخرین مدرک تحصیلی و با تائید شورا قابل احتساب است .
ماده ۲۶- شهرداری می تواند به مستخدمان مشمول ین آئین نامه که خدمت آنها رضیت بخش باشد و مستخدمانی که خدمات برجسته انجام داده باشند به شرط دارا بودن شیستگی بر اساس ماده۲۱ ین آئین نامه علاوه بر فوق العاده شغل گروه مربوط افزیش فوق العاده شغل به میزان حداکثر بیست درصد عدد مبنی گروه مربوط را بپردازد ولی به هر حال فوق العاده شغل یاد شده نبید از یکصد و پنجاه درصد ۱۵۰% حقوق مبنی مستخدم تجاوز نمید .
تبصره : میزان افزیش فوق العاده شغل موضوع ین ماده و مصادیق خدمات برجسته به پیشنهاد شهردار و تائید شورا تعیین می شود .
ماده۲۷- کسانی که به خدمت ثابت شهرداری پذیرفته می شوند در اولین طبقه گروه مربوط قرار می گیرند و چنان چه داری سابقه خدمت دولتی یا خدمت در شهرداری یا سازمانهی وابسته باشند به ازی هر سال خدمت از ضریب افزیش سنواتی به میزان سه درصد برخوردار می شوندو مدت خدمت وظیفه عمومی آنها نیز جزء سابقه خدمت شان محسوب می شود .
ماده ۲۸- جدول  و نحوه ارتقی گروه مستخدمان با در نظر گرفتن ارزش کار میزان مسئولیتها اهمیت وظیف ، سوابق تجربی ، تحصیلات و ارزشیابی شاغلان تعیین می شود.
تبصره ۱: حقوق مستخدمانی که ارتقی گروه می یابند بر اساس عدد مبنا در گروه جدید به اضافه مجموع افزیشهی سنواتی در گروه قبل تعیین میشود .
تبصره ۲: ارتقی گروه مستخدمانی که سقف رشته شغلی مورد تصدی آنها اجازه استفاده از گروه تعیین شده جهت مدرک تحصیلی آنها را نمی دهد منوط به انتصاب آنها به مشاغل دیگر است .
ماده۲۹- شهرداری می تواند در صورت وجود شریط زیر مستخدم رابه گروههی بالاتر ارتقا دهد
الف: درگروه جدید پست سازمانی بلاتصدی وجود داشته باشد یا بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل به سبب احراز شریط تحصیلی یا تجربی مقرر در طرح در طبقه شغلی که در گروه بالاتر است قرار گیرد .
ب: مستخدم در خدمات گذشته خود ابراز لیاقت و کاردانی نموده باشد .
تبصره : حقوق امتیازات مربوط به یثارگران مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در مورد مستخدمان یثارگر شهرداری نیز اعمال می شود .
ماده۳۰- شهرداری می تواند با تصویب شورا به مستخدمان خود یک الی دو گروه تشویقی موضوع مفاد تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن علاوه برگروه استحقاقی آنها اعطا نمید .
ماده۳۱- مستخدمانی که به لحاظ تغییر شغل در گروه پیین تر از گروه استحقاقی خود قرار می گیرند مابه التفاوت حقوق مبنی گروه قبلی با گروه جدید به اضافه مجموع افزیشهی سنواتی قبلی را دریافت می نمیند و هر گونه افزیشهی بعدی در حقوق مبنی ین مستخدمان در گروه جدید و افزیش ناشی از ارتقی گروه بعدی تا استهلاک کامل از مابه التفاوت یاد شده کسر می شود .
ماده ۳۲- وزارت کشور موظف است بر اساس اهمیت وظیف ، مسئولیتها، شریط احراز ، مدرک تحصیلی ؛ تجربه و سیر شریط موثر، کلیه مشاغل شهرداریها، و سازمانهی وابسته را طبقه بندی و ارزیابی نمید و پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به یکی از گروههی جدول حقوق و ضوابط پرداخت فوق العاده شغل تخصیص دهد هر نوع اصلاح در طرح طبقه بندی مشاغل بنا به پیشنهادوزارت کشور و پس از موافقت سازمان یاد شده قابل اجرا است .
تبصره : تعیین حقوق فعلی مستخدمان شهرداری مشمول ین آئین نامه بر اساس آئین نامه ی که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد به عمل می ید ولی درهیچ مورد با اجری ین تبصره از حقوق مستخدم در حین تطبیق رقمی کسر نمی شود .
ماده۳۳- مادام که طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط تغییر گروه و جدول فوق العاده شغل مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب مراجع مربوط نرسیده است . طرحخ طبقه بندی مشاغل و جداول فوق العاده شغل و تغییر گروه مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت و اصلاحات بعدی آن در مورد مستخدمان رسمی وثابت شهرداری ها قابل اجرا است .
ماده۳۴- انتصاب مستخدمان به پستهی سازمانی که شریط احراز آن را طبق شرح شغل مربوط ندارند ممنوع است .
تبصره ۱- چنانچه بری تصدی یکی از پستهی سازمانی یا معاونت در شهرداری هیی که داری یک معاون هستند مستخدم واجد شریط در شهرداریها نباشند شهرداری می تواند از وجود مستخدمان واجد شریط احراز طرح طبقه بندی مشاغل از سیر وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهی دولتی وسیر شهرداریها و سازمانهی وابسته به عنوان مامور استفاده نمید .
تبصره ۲- شهرداری می تواند با رعیت مقررات ین آئین نامه در شهرداریهیی که داری یک معاون است فردی را که داری مدرک تحصیلی کارشناسی عمران و شهرسازی است از طریق امتحان یا مسابقه پس از طرح موضوع در شورا و طی مراحل گزینش در پست معاون شهردار به استخدام ثابت شهرداری درآورد .
تبصره ۳- در صورت استفاده شهرداری از مستخدمان وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهی دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سیر شهرداریها و سازمانهی وابسته به عنوان مامور و انتصاب آنها به یکی از پستهی ثابت سازمانی بر اساس آئین نامه ماموریت مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و سیر مقررات مربوط عمل می شود .
تبصره ۴- در اجری مفاد ماده۷۹ قانون شهرداری ذی حساب دوم شهرداری یا قائم مقام او از بین مستخدمان ثابت و رسمی واجد شریط شهرداری انتخاب و بنا به پیشنهاد شهردار و تائید شورا منصوب میشود .
ماده۳۵- مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری و سازمانهی وابسته بر اساس پست مورد تصدی از فوق العاده شغل مربوط به مبنی طرح طبقه بندی مشاغل و جدول فوق العاده شغل برخوردار می شوند .
تبصره ۱- فوق العاده شغل مستخدمانی که تصدی مشاغل مدیریت و سرپرستی موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را برعهده دارند علاوه بر فوق العاده شغل موضوع ین ماده و اصلاحات بعدی آن بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل افزیش است .
تبصره ۲- فوق العاده شغل مستخدمانی که تصدی مشاغل تحقیقی و تخصصی شهرداریها موضوع تبصره ۲ ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را برعهده دارند علاوه بر فوق العاده شغل گروه مربوط و اصلاحات بعدی آن بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل افزیش است .
تبصره ۳- عناوین مشاغل مدیریت و سرپرستی با توجه به تشکیلات مصوب به پیشنهاد شهرداری مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق همترازی تعیین میشود .
تبصره ۴- شهرداری می تواند سالانه به کارکنانی که در افزیش درآمدهی کوششی و وصول آنها مازاد بر بودجه مصوب سعی و تلاش نموده اند با تشخیص شهردار فوق العاده ی تحت عنوان حتی وصول بری یک بار در سال به میزان یک درصد مازاد درآمد کوششی که وصول شده بری کارکنان ذی ربط پرداخت نمیند مشروط بر ینکه حداکثر از دو برابر حقوق و فوق العاده شغل ماهانه مستخدم در یک سال تجاوز ننمید .
ماده ۳۶- هرگونه مصوبه دستورالعمل ، بخشنامه ، آئین نامه ، مقررات و سیر تسهیلات که بری کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا درنظر گرفته شده یا می شود در مورد کارکنان شهرداری هی سراسر کشور و سازمانهی وابسته که مشمول تبصره ماده ۱ ین آئین نامه هستند با تامین اعتبار لازم در بودجه شهرداری ها به اجرا در می ید .
ماده ۳۷- شهرداری می تواند علاوه بر عیدی و پاداش سالانه در صورت وجود اعتبار به هر یک از مستخدمان معادل یک ماه حقوق و فوق العاده شغل در پیان هر سال به عنوان حق تلاش به تناسب مدتی که مستخدم در آن سال تصدی پستی را بر عهده داشته است پرداخت نمید .
ماده ۳۸- جدول یا ضوابط پرداخت فوق العاده جذب و کارانه کارکنان شهرداری بر اساس مقررات و مصوبات مورد عمل مستخدمان رسمی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن به علاوه بیست تعیین و برقرار می شود .
تبصره : فوق العاده جذب مدیران و سرپرستان و کارشناسان شهرداری بر مبنی ارقام فوق العاده هی مستخدمان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بر اساس همترازی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام پذیرفته به مرحله اجرا در می آید.
فصل چهارم : آموزش
ماده ۳۹- وزارت کشور مکلف است در اجری ماده ۶۲ قانون شهرداری و به منظور بالا بردن سطح معلومات فنی و تخصصی کارکنان مورد نیاز شهرداریها زمینه هی آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت داوطلبان استخدام و شاغلان رابه طریق مقتضی و عنداللزوم با یجاد مراکز آموزشی فراهم آورد .
تبصره ۱- مادام که وزارت کشور در اجری ین ماده زمینه آموزش مستخدمان شهرداری ها را به طرق مقتضی فراهم ننموده است استانداریها و شهرداریهی سراسر کشور می توانند با هماهنگی وزارت کشور زمینه آموزشهی لازم را در محل فراهم نمیند.
تبصره ۲- ضوابط اعطی امتیاز شرکت در دوره هی آموزشی اعم از کوتاه و بلند مدت همانند ضوابط آموزشی کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری تعیین می شود.
فصل پنجم : رفاه
ماده ۴۰- مستخدمان شهرداری سالی یک ماه به تناسب مدت خدمت حق استفاده از مرخصی با حقوق وفوق العاده هی مربوط را دارند .
ماده ۴۱- مستخدمان شهرداری در صورت ابتلا به بیماریهیی که مانع از انجام خدمت باشند از مرخصی استعلاجی استفاده می نمیند .
تبصره : جز در مورد بیماریهی صعب العلاج حداکثر استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال است .
ماده ۴۲- مستخدم می تواند با موافقت شهرداری از مرخصی بدون حقوق استفاده کند محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی و ثابت در مدتی که از مرخصی بدون حقوق بیش از سه ماه در هر سال استفاده می نمید الزامی نیست در صورتی که پس از پیان دوران مرخصی پست سازمانی مناسب بری ارجاع به مستخدم یاد شده موجود نباشد وی به حال آماده به خدمت در می ید .
تبصره ۱- حداکثر مدتی که مستخدم شهرداری در طول خدمت خود می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده کند سه سال است ولی بری ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مورد نیاز شهرداری ین مرخصی با تصویب شورا حداکثر تا دو سال دیگر قابل تمدید است .
تبصره ۲- مستخدمانی که درحال مرخصی بدون حقوق هستند می توانند کماکان از مزیی بیمه عمر طبق ضوابط استفاده نمید .
تبصره ۳- مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب نمی شود .
ماده ۴۳- استفاده از مرخصیهی موضوع مواد ۲۷ و۲۸ و۲۹ و تبصره هی مربوط بر اساس آئین نامه مورد عمل درباره مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری انجام می شود .
ماده۴۴- شهرداری موظف است به طرق مقتضی در تامین بهداشت و د رمان مستخدمان خود و یجاد تسهیلات رفاهی بری کارکنان و یجاد محیط مناسب کار و کمک به امور تعاونی در زمینه هی مصرف، مسکن ، قرض الحسنه و نظیر آن که بر اساس مقررات رفاهی سازمانهی دولتی و وابسته به دولت نظیر قانون نحوه یجاد تسهیلاتی رفاهی بری کارکنان دولت – مصوب ۱۳۶۷- تهیه و به تصویب می رسد اقدام و مساعی لازم را به عمل آورد .
ماده۴۵- چنانچه مستخدم فوت شود و مرخصی استحقاقی ذخیره شده داشته باشد حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده هی مستمر او بابت مرخصیهی ذخیره شده به وراث قانونی وی پرداخت می شود .
فصل ششم – بازنشستگی
ماده ۴۶- مستخدمان ثابت شهرداری تهران از نظر بازنشستگی تابع صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمان شهرداری موضوع ماده ۵۸ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ هستند .
ماده ۴۷- مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریها- به جز شهرداری تهران از نظر بازنشستگی تابع صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمان شهرداریها در سازمان بازنشستگی کشوری هستند و از نظر بازنشستگی و کسور پرداخت شده تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مشمولان قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن هستند.
ماده۴۸- شهرداری مکلف است از تاریخ تطبق وضع مستخدمان خود با ین آئین نامه هر ماه مطابق مقررات قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت کسورات قانونی بازنشستگی مستخدم را کسر نموده و پس از افزودن سهم شهرداری با توجه به قوانین یاد شده مجمو

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

در صورت مشکل در برقراري تماس به سايت ميهن مشاور مراجعه کنيد

تحصیل نیوز

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: شهرداری ,حقوق ,خدمت ,بازنشستگی ,مستخدمان ,نامه ,آئین نامه ,قانون استخدام ,استخدام کشوری ,حقوق بازنشستگی ,وزارت کشور ,قانون استخدام کشوری ,نظام
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

کرکره برقی تبریز| درب اتوماتیک | جک بازویی پارکینگ| راهبند |گیت| درب شیشه ای اتوماتیک طراحی نما ساختمان و روف گاردن مرجع کامل سیستم های صوتی ایران 09-music طراحی وساخت سایت تجارت فاركس بورس بازار داروخانه اینترنتی مثبت سبز فایلستان|طرح جابر| پیشنهاد ارزشیابی|گزارش تخصصی|اقدام پژوهی سایت پرسپولیس,پرسپولیس چت،چت پرسپولیس،پرسپولیس گپ،گپ پرسپولیس،مهرچت،مهربون چت،چت روم پرسپولیسیا.مهرچت | پرسپولیس چت | چت روم پرسپولیس کار در منزل